Obchodní podmínky prodeje zboží : ABAX.CZ
Servis notebooků, opravy PC, tiskáren, UPS, kamer, iPhone, záchrana dat

Obchodní podmínky prodeje zboží1. Objednávka


Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti :

*označení kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které je momentálně nedostupné, tj. pro případ, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím s obdobnou funkcí, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. V případě zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti zboží se prodávající zavazuje o tom zákazníka neprodleně informovat. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.


2. Platební podmínky


Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.


3. Dodání zboží, způsoby dodání


Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2. a 3.3.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:


3.1 Na adresu dodání s dobírkou


Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce sám kontaktovat kupujícího na telefonním kontaktu získaném od prodejce. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese a ani se mu nepodaří s kupujícím zkontaktovat během následujícího pracovního dne, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu zpravidla kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.


3.2 Na adresu dodání bez dobírky


Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.


3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího


Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Kupující je povinen odebrat zboží ve lhůtě do 14 dnů ode dne uskutečnění výzvy k odběru zboží. Pokud si kupující v uvedené lhůtě zboží nevyzvedne, bude jeho objednávka stornována. 

3.4. Místo plnění


Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího na adrese ABAX servisní centrum s.r.o., Přemyslovců 18, Ostrava – Mariánské Hory. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 30.000,– Kč.


4. Dopravné


K ceně zboží je účtováno dopravné. Tabulka cen dopravného (bez DPH):


5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Náklady na telefonování na naše telefonní čísla uvedená v kontaktech jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku Vašeho operátora a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.


6. Smluvní pokuta


Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 500,– Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


7. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení


V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby začíná běžet lhůta čtrnáctidenní. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti (prodávajícího). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník – kupující fyzická osoba, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


8. Ochrana osobních údajů


V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby, a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


9. Ostatní ujednání


Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí servisními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách „http://www.a­bax.cz/cz/ser­visni-podminky/“ a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z ‚www prohlížeče‘ poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


V Ostravě 1.1.2012

ABAX servisní centrum s.r.o.


Proč nás

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz